** VLOČKY SE SLEVOU AŽ -50 % ** -> Najdete je v kategorii "TOP". Kompletně snižujeme ceny až o -25 %.

Obchodní podmínky

--------------------------------------------------------------------------------

NOVINKA: návod na reklamaci či vrácení zboží máme přehledně a jednoduše popsáno: ZDE

--------------------------------------------------------------------------------

 

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Provozovatel:

MámeChuť Advanced s.r.o.

IČO: 11870192

DIČ: CZ11870192

se sídlem: Nové Sady 988/2, 60200, Brno

spisová značka: 125112 C, Krajský soud v Brně

Kontaktní adresa:

MámeChuť Organic
Web: www.eshop.mamechut.cz

E-mail: zakaznici@mamechut.cz

Tel: +420 777 888 259

 

(dále jen „Provozovatel“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Provozovatel provozuje internetový obchod nazvaný MámeChuť Organic, který je dostupný online na www.eshop.mamechut.cz a který slouží k nabídce zejména zdravých potravin, udržitelných produktů a reklamních Máme chuť předmětů (dále jen „Zboží“) pro zákazníky (dále jen „Zákazníci“).

 

1.2       Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Provozovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy týkající se Zboží uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je provozován na internetové adresewww.eshop.mamechut.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.3       Zákazníkem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Provozovatele umístěné na adrese www.eshop.mamechut.cz a další související právní vztahy.

1.4       Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 1. SHRNUTÍ OBSAHU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1       Předmětem Smlouvy týkající se Zboží je na jedné straně závazek Provozovatele dodat Zákazníkovi objednané Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a na druhé straně závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Provozovateli sjednanou cenu.

2.2       Pro vznik Smlouvy je nutné, aby Zákazník odeslal objednávku a aby tuto objednávku Provozovatel přijal.

2.3       Informace o ceně Zboží a způsobech její úhrady se nacházejí v článku 4. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 4. Informace o možnosti odstoupení od Smlouvy jsou v článku 5. Dodací podmínky naleznete v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1       Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen Zboží, které jsou uvedeny včetně daní a všech souvisejících poplatků. Nabídka, jakožto i ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Provozovatel ohledně nich není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží.

3.3       Pro objednání Zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a)        objednávaném Zboží (druh a množství),

(b)        způsobu úhrady ceny Zboží,

(c)        údaje o požadovaném způsobu a místu doručení Zboží a

(d)        informace o nákladech spojených s dodáním Zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4       Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Zákazník tímto bere na vědomí, že konečným potvrzením Objednávky kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení kupní ceny. Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“).

3.5       Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6       Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Zákazníka. Spolu s akceptací Objednávky zasílá Provozovatel Zákazníkovi rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.7       Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu nebo Obchodní podmínky.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1       Cenu Zboží nebo případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Zákazník uhradit Provozovateli následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:

 

 • bezhotovostně platební kartou

 

 • dobírkou dopravci při převzetí zboží

 

4.2       Společně s cenou Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené           s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady    spojené s dodáním Zboží.

4.3       V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Provozovatele. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4       Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.5), ještě před odesláním Zboží Zákazníkovi, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5       Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.6       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi účetní, příp. daňový doklad ‑ fakturu. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, stane-li se Provozovatel plátce DPH, bude ke kupní ceně Zboží připočtena DPH v zákonné výši. Účetní, příp. daňový doklad ‑ fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Zákazníka. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.7       Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny nemá Provozovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou cenou, zavazuje se Provozovatel tuto skutečnost Zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Provozovatele. Nedojde-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Provozovatel Zákazníkovi cenu.

 

4.8       Udává-li, propaguje-li nebo zobrazuje-li Provozovatel některé druhy Zboží jako Zboží, které je v akci či ve slevě, zobrazuje Provozovatel u takového Zboží rovněž informaci o tom, jaká byla nejnižší cena, za kterou Provozovatel daný druh Zboží nabízel a prodával v (i) období posledních 30 dnů před zahájením akce nebo slevy (v této nebo jiné výši), (ii) v období od začátku prodeje takového Zboží, je-li Zboží prodáváno kratší dobu, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Provozovatel slevu z kupní ceny postupně (dále jen jako „Cena před slevou“). Nezobrazuje-li Provozovatel takovou informaci o Ceně před slevou přímo, informuje tímto Zákazníka, který je spotřebitel, že cena zobrazovaná na Webovém rozhraní obchodu jako cena předešlá (např. naznačením přeškrtnutí či odlišným zobrazením) je rovna Ceně před slevou a zobrazuje-li Provozovatel akce či slevy pomocí prvku, který v sobě zahrnuje procento (%), je takto udávaná sleva nebo akce vždy počítána z Ceny před slevou. Tento odstavec se nepoužije pro ty druhy Zboží, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro Zboží s krátkou dobou spotřeby.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1       Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem

5.1.1     Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od Smlouvy týkající se Zboží odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli v této lhůtě alespoň odesláno.

5.1.2     Odstoupení musí obsahovat identifikaci Zákazníka (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Zákazníka) a zakoupeného Zboží.

5.1.3     Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

5.1.4.    Odstoupení od Smlouvy musí Zákazník zaslat na kontaktní adresu Provozovatele: MámeChuť Advanced s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 60200 anebo na kontaktní e-mail Provozovatele: zakaznici@mamechut.cz.

5.1.4     Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

5.1.5     V případě odstoupení od Smlouvy týkající se Zboží se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na adresu: COVITAR s.r.o., Jesenická 52, 792 01 Bruntál. Zboží musí být Provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.1.6     Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy týkající se Zboží, není Provozovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

5.1.7     Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.1.8     Zákazník odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody dle předešlé věty je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží.

5.1.9     Při zasílání Zboží je Zákazník povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu Zboží a náklady na dodání Zboží.

5.1.10   Náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli v případě odstoupení od Smlouvy Zákazníkem hradí Zákazník, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.1.11   Provozovatel vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Provozovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to převodem na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy. Ustanovení bodů 5.1.6 a 5.1.7 tím nejsou dotčena.

5.1.12   Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.2.      Odstoupení od Smlouvy Provozovatelem

5.2.1     Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

(a)        technickou chybou byla na Webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná cena;

(b)        Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

(c)        plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Způsob doručení Zboží určuje Provozovatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2       Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Provozovatel nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Zákazník kontaktovat Provozovatele za účelem řešení situace s dopravcem.

6.3       Zboží, které je skladem, Provozovatel zpravidla expeduje do 3 (tří) dnů od připsání platby na Účet Provozovatele. Je-li Zboží skladem, zavazuje se Provozovatel dodat jej Zákazníkovi, který je spotřebitelem nejpozději do 30 dnů od doručení Objednávky.

6.4       Zboží, které není skladem, Provozovatel expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Provozovatel Zákazníka informovat. Není-li Zboží skladem a je-li o tomto Zákazník, který je spotřebitel, vhodně informován (prostřednictvím příslušného grafického nebo ovládacího prvku na Webovém rozhraní obchodu), doručí Provozovatel takové Zboží nejpozději do 60 dnů od doručení Objednávky. To neplatí, dohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.

6.5       Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Zákazníkovi v souladu se Smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí Zboží Zákazníkem se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Provozovatele, ani za odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka. Je-li Provozovatel v prodlení s dodáním Zboží, může Zákazník od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Provozovatel svoji povinnost dodat Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník poskytl. může Zákazník od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Provozovatel odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Zákazník sdělil Provozovateli před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce se nevztahuje na Zákazníka, který není spotřebitelem.

 

6.6       Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

6.7       Je-li Provozovatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání.

6.8       V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9       Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.10     Spolu se Zbožím zpravidla není dodáván návod na trvalém nebo jiném nosiči, a to vzhledem k povaze či způsobu užití Zboží. Je-li však potřebné dodat návod vzhledem k druhu Zboží, je takový návod dodán na trvalém nosiči a je písemný a srozumitelný.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1       Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, 1924, 1925, § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a je-li Zákazník spotřebitel, tak také § 2158 až 2174b občanského zákoníku).

7.2       Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.3       Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:

(a)        má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(b)        se Zboží hodí k (i) účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá a je-li Zákazník spotřebitel, tak i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, nebo (ii) k účelu, který Zákazník, který je spotřebitel požaduje a Provozovatel s ním souhlasil,

(c)        množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, to neplatí, (i) není-li Zákazník spotřebitel, nebo (ii) prokáže-li Provozovatel, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

(d)        je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, to neplatí, není-li Zákazník spotřebitel,

(e)        Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(f)        je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(g)        Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(h)        je-li Zákazník spotřebitel, Provozovatel mu odpovídá také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

7.4       Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Provozovatel.

7.5       Práva z vadného plnění Zákazníkovi dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Zákazník vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Provozovatele týkající se Zboží.

7.6       Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí a je-li Zákazníkem spotřebitel, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.7       Práva z vadného plnění uplatňuje na kontaktní adrese Provozovatele: MámeChuť Advanced s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 60200. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi, aby Provozovatele o uplatňované reklamaci informoval předem telefonicky, e-mailem či písemně. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné přiložit doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Reklamované Zboží Zákazník zašle Provozovateli na adresu COVITAR s.r.o., Jesenická 52, 792 01 Bruntál, přičemž Provozovatel při zasílání doporučuje zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

7.8       Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Provozovateli Zákazníkem oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.9       Má-li zboží vady, může se Zákazník domáhat

(a)        opravy, nebo dodání nového Zboží, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Provozovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady; nebo

(b)        doplnění toho, co chybí.

7.10     Namísto práv uvedených v předchozím odstavci se může Zákazník domáhat přiměřené slevy z ceny či odstoupení od Smlouvy v případě, že:

(a)        Provozovatel vadu neodstranil v souladu se zákonem a Obchodními podmínkami nebo ji odmítl odstranit;

(b)       vada se projeví opakovaně, to neplatí, je-li Zákazník podnikatel;

(c)        vada je podstatným porušením Smlouvy;

(d)       je z prohlášení Provozovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

7.11     Postupují-li Smluvní strany dle bodu 7.9 Obchodních podmínek (oprava Zboží), odstraní Provozovatel vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Zákazník věc koupil. Nepřevezme-li Zákazník opravené Zboží v přiměřené době poté, co jej Provozovatel vyrozuměl o možnosti Zboží převzít, náleží Provozovateli úplata za uskladnění ve výši obvyklé.

7.12     Je-li Zákazník spotřebitel, převezme k odstranění vady Provozovatel Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Provozovatel provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Není-li Zákazník spotřebitel, dodá Zboží za účelem opravy či výměny Provozovateli na vlastní náklady, ustanovení o demontáži dle tohoto odstavce se v takovém případě nepoužije.

7.13     O uplatnění práva z vadného plnění vydá Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení, jehož obsahem je (i) datum uplatnění práva z vadného plnění, (ii) předmět reklamace a (iii) požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.14     Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodnou na lhůtě delší. V této lhůtě je Provozovatel povinen Zákazníka, který je spotřebitel, o výsledku reklamace i informovat. Je-li Provozovatel v prodlení s vyřízením reklamace a je-li Zákazník spotřebitelem, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.15     Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Zákazník uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.16     Nad rámec zákonné záruční doby Provozovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

8.1       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) na kontaktní adresu anebo kontaktní email Provozovatele. Zákazníkovi je doručováno zejména na Elektronickou adresu Zákazníka.

8.2       Zpráva je doručena

(a)        v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

(b)        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

(c)        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

(d)        v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty (10) deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI A ZÁKAZNICKÉ RECENZE

9.1       K podnikání je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

9.2       Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

9.3       Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

9.4       V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát ‑ oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

9.5       Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

9.6       Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.7       Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.

9.8       Zveřejňuje-li Provozovatel na Webovém rozhraní obchodu recenze třetích osob, které využily služeb Provozovatele, mají s ním zkušenost nebo si objednaly od Provozovatele Zboží (dále jen jako „Zákaznická recenze“), informuje Provozovatel vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Zákaznické recenze, informuje tímto Provozovatel Zákazníka, který je spotřebitel, že Zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Zákaznickou recenzi.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1     Obsah webových stránek umístěných na Webovém rozhraní obchodu (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Provozovatele nebo právy dalších osob. Obsah Zákazník nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webovém rozhraní obchodu.

10.2     Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webového rozhraní obchodu Zákazník nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10.3     Pokud se Zákazník při užívání Webového rozhraní obchodu dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si Provozovatel oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Zákazníka na Webové rozhraní obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zákazník dále povinen Provozovateli uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

10.4     Provozovatel upozorňuje Zákazníka na to, že kliknutím na některé odkazy na Webovém rozhraní obchodu může dojít k opuštění tohoto webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1     Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

11.2     Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

11.3     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4     Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11.5     Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

11.6     Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.7     Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.8     Upravují-li tyto Obchodní podmínky práva a povinnosti Zákazníka ze Smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek pro Zákazníka výhodněji než Obchodní podmínky, kterými se řídí daná Smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Přílohy:   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE).

V Brně dne 1.7. 2020